اصلاحات و کلیات تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز بررسی و تصویب شد

اصلاحات و کلیات تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز بررسی و تصویب شد

اصلاحات و کلیات تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز در صد و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتا به تصویب اعضای حاضر در این جلسه رسید.