یکشنبه, 09 می 2021 - 05(May) 09 2021

انتخاب زبان

یادداشت و گزارش

موجودی بگیرید لطفا

on یکشنبه, 13 دسامبر 2020 18:55
موجودی بگیرید لطفا

فروشنده ای میگفت: دو نفر جوان که نمیدانم زن و شوهر بودند یا نه و ظاهرشان هم به نوع مشتریان فروشگاه ما نمی خورد وارد فروشگاه شدند.

نقشه سایت