نوازنده ناغارا در چهارمین جشنواره سراسری موسیقی موغام: هنرمندان موغام میدان رقابت را خالی نگذارند

نوازنده ناغارا در چهارمین جشنواره سراسری موسیقی موغام: هنرمندان موغام میدان رقابت را خالی نگذارند

نوازنده ساز ناغارا در چهارمین جشنواره سراسری موسیقی موغام گفت: هنرمندان موغام میدان رقابت را خالی نگذارند و با شرکت در جشنواره ها در راستای حفظ و صیانت از این موسیقی غنی قدم بردارند.