انتقادات تند پزشکیان: زندگی مردم سخت شده!

انتقادات تند پزشکیان: زندگی مردم سخت شده!

آی نیوز : پزشکیان با اشاره به وعده دولت برای به وجود آوردن وضع مطلوب تصریح کرد: به جای اینکه دولت گذشته را متهم کنند و بگویند ما خوب هستیم، سفره مردم را خوب کنند ما قبول می‌کنیم که خوب هستند

ضرغامی: کوتاهی کرده‌ایم

ضرغامی: کوتاهی کرده‌ایم

وزیر میراث فرهنگی گفت : وقتی اعتراضاتی که شکل می‌گیرد را ریشه یابی می‌کنیم، در می‌یابیم کوتاهی کرده‌ایم