افزایش حجم آب دریاچه ارومیه

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه حجم ورودی آب ۴۱۱ مترمکعب بر ثانیه شده است، گفت: حجم آب دریاچه طبق آخرین پایش به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

قایق‌سواری در دریاچه ارومیه

قایق‌سواری در دریاچه ارومیه

امیدها برای احیای دریاچه ارومیه افزایش یافته است. اما باید گفت هر چند با شرایط ایده‌آل دریاچه ارومیه فاصله بسیار است اما بارشهای اخیر امیدها را برای احیای دریاچه ارومیه افزایش داده است.