مصوبات جنجال‌ برانگیز مجلس در سالی که گذشت

مصوبات جنجال‌ برانگیز مجلس در سالی که گذشت

بررسی غالب طرح‌های تندرو‌ها در مجلس به افزایش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود. این طرح‌ها که اغلب از ابزار‌های محدودکننده و تنبیهی در برابر مظاهر مدرنیته استفاده می‌کند، مردم را در موضع تقابلی با نظام قرار می‌دهد.