توریسم گمشده اقتصاد تبریز

توریسم گمشده اقتصاد تبریز

علی عباسی –  بر اساس تعاریف عام، توریسم یا گردشگری سفری است که با هدف استراحت، تفریح، دیدن و شناختن توسط یک فرد یا یک گروه صورت می گیرد.